Funkcia spoločníka a konateľa: V čom všetkom sa líšia?

16. marca 2016 Podnikanie 3060 Views
Funkcia spoločníka a konateľa: V čom všetkom sa líšia?

Pýtate sa, ako založiť s.r.o.? V tom prípade si dobre premyslite svoje kroky, jedným z veľmi dôležitých rozhodnutí je nepochybne aj voľba spoločníkov, ako aj určenie, kto bude konateľom vašej spoločnosti.

Spoločník

Spoločník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa na spoločnosti podieľa vkladom. Vklad spoločníka môže mať dve formy – peňažnú alebo nepeňažnú. Platí, že minimálna hodnota vkladu spoločníka je 750 eur, horná hranica vkladu vymedzená nie je. Založiť s.r.o. môže aj jedna osoba bez spoločníkov, naopak, ich maximálny počet je 50.

Spoločníkom v spoločnosti môže byť každá fyzická či právnická osoba, a to bez ohľadu na vek, občianstvo alebo na krajinu pobytu. Jediná požiadavka, ktorú stanovuje zákon, je predloženie súhlasu správcu dane, teda Daňového úradu pri podaní návrhu na zápis do Obchodného registra. Správca dane súhlas odmietne vydať v prípade, ak má osoba nedoplatok na dani alebo cle, ktorý presahuje 170 eur.

Ak sa jedná o osobu s bydliskom alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky, namiesto súhlasu správcu dane sa predkladá čestné vyhlásenie o tom, že nemá povinnosť doložiť súhlas správcu dane.

V prípade, ak má spoločnosť spoločníkov viacero, o otázkach spoločnosti rozhodujú na Valnom zhromaždení. Ak ste sa rozhodli založiť s.r.o. s jediným spoločníkom, vtedy pôsobnosť Valného zhromaždenia (VZ) vykonáva ten jeden spoločník.

Konateľ

Konateľ je osoba, ktorá je oprávnená konať navonok v mene spoločnosti, t.j. podpisuje v mene spoločnosti zmluvy, uzatvára obchody, riadi každodenný chod danej firmy.

Zo zákona patrí k základným povinnostiam konateľa riadne vedenie účtovníctva, predkladanie účtovnej uzávierky spoločníkom na schválenie, ako aj mimoriadnej individuálnej účtovnej uzávierky a tiež návrhy na rozdelenie zisku či úhradu strát v súlade so spoločenskou zmluvou a stanovami spoločnosti. Úlohou konateľa je skrátka informovať spoločníkov o záležitostiach týkajúcich sa chodu spoločnosti.

Konateľ pri výkone svojej funkcie zodpovedá za škodu, ktorú spoločnosti spôsobil tým, že porušil svoje povinnosti. Náhradu takto vzniknutej škody si následne môže spoločnosť uplatniť u konateľa, resp. požadovať, aby ju nahradil.

Konateľom môže byť plnoletá fyzická osoba, ktorá môže (no nemusí) byť zároveň aj spoločníkom danej firmy. Zákon neudáva maximálny počet konateľov.

Konateľa vymenúva a odvoláva Valné zhromaždenie alebo jediný spoločník, ak je s.r.o. jednoosobová.

Keďže ide o zodpovednú funkciu vo firme, zákon s jeho výkonom spája podmienku bezúhonnosti, čo znamená, že žiadna osoba vystupujúca ako konateľ spoločnosti nemôže byť právoplatne odsúdená za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku či akýkoľvek iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania.

 

FOTO: © Syda Productions / Dollar Photo Club


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles