7 tipov pri predaji firmy

3. mája 2017 Podnikanie 3995 Views
7 tipov pri predaji firmy

Predaj firmy je dlhodobý a časovo náročný proces, ktorý by si mal dopredu zvážiť každý podnikateľ. Je tomu tak, pokiaľ robíte všetky úkony a rozhodnutia sami. V tomto článku ukážeme ako môžete predaj firiem zrýchliť a z dlhodobého procesu sa stane proces, ktorý trvá do týždňa.

Pri predaji firiem existuje viacero spôsobov, no ako prvé a dôležité je zvážiť si či chcete predať celú firmu alebo len jej časť. Pri predaji časti firmy môžete odstúpiť podiel vo firme. Tento odstúpite odplatne alebo bezodplatne. Podľa obchodného zákonníka, paragrafu 61 o obchodných spoločnostiach je podiel definovaný ako miera účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti. Tu treba rozlišovať medzi pojmami “podiel” a “obchodný podiel”. Obchodný podiel predstavuje majetkové, nemajetkové práva spoločníka a aj tomu zodpovedajúcu účasť na riadení, kontrole a rozhodovaní. Podiel podľa obchodného zákonníka vieme previesť na inú osobu zmluvou o prevode obchodného podielu.

Ďalšou možnosťou je, že do firmy vstúpi investor. Vstup investora môže napomôcť k zlepšeniu situácie. Za vopred dohodnutých podmienok má potom investor určité práva a spoločnosť prežije.

Poslednou možnosťou je predaj firmy. V tomto článku sa zameriame na oblasti, ktoré treba zvážiť práve vtedy, ak sa rozhodnete celú svoju firmu predať.

  1. Zvážte si čas, kedy predáte firmu

 Pri predaji firmy je dôležité zvážiť ako prvé čas predaja. Je vhodné obdobie? Nepredávate firmu len z nejakej momentálnej nálady alebo hádky? Predaj firiem je dlhodobý a časovo náročný proces. Na konci predaja môžete prísť k slušnému výnosu, ale toto celé musí byť riadne a dlhodobo naplánované. A samozrejme – najlepšie je firmu predať v období, keď sa jej darí a jej výnosy sú najlepšie.

  1. Zamerajte sa na správne ocenenie firmy

Zjednodušene uvedieme, že oceniť spoločnosť môžete dvomi hlavnými spôsobmi, a to majetkovou a výnosovou metódou. Pri oceňovaní firiem na predaj sa viac odporúča výnosová (podnikateľská) metóda, ktorá zohľadňuje aj výnosový potenciál firmy, čiže jej potenciál do budúcnosti. Tejto téme sme sa ale podrobnejšie venovali tu. Pri ocenení firmy sa odporúča použiť napríklad ukazovateľ EBIDTA. Je to ukazovateľ, ktorý predstavuje zisk pred odpočítaním úrokov, dane, odpisov a amortizácie. Takisto je potrebné zvážiť či chcete do tohto ukazovateľa zaradiť nejaký väčší jednorazový nákup, ktorý sa v budúcnosti už nebude opakovať. Mohol by tento ukazovateľ skresliť a vypočítať horšiu hodnotu, akú môže mať firma v budúcnosti. Využíva sa najmä pri akvizíciách, fúziách a taktiež predaji.

  1. Nájdite tých správnych kupujúcich

 Pri predaji firmy je jednou z najdôležitejších vecí – nájsť kupujúceho. Ako ho nájdete? Možností je viac. Dve najviac využívané (pokiaľ nechcete investora, ktorý vstúpi do firmy) je uskutočniť predaj cez sprostredkovateľa alebo ísť “vlastnými líniami”. Vlastná cesta je lacnejšia, ale v globále vám zaberie toľko času, že nemusí byť výhodná. Preto skúste zvážiť aj možnosť sprostredkovateľa. Ten pre vás zabezpečí všetky potrebné úkony a najmä vám s predajom pomôže odovzdaním know-how, kompletnej dokumentácie potrebnej k predaju, ktorú pre vás vypracuje. V neposlednom rade disponuje právnikmi a aktuálnymi legislatívno právnymi vedomosťami. Sprostredkovateľ má takisto kontakty z rôznych oblastí podnikania, databázy, čím sa takisto rozšíri vaša šanca na úspešný predaj.

  1. Dbajte na splnenie všetkých kritérií k predaju

 Kritérií k predaju je viac a budete potrebovať viacero potvrdení z rôznych verejných inštitúcii. Firma samozrejme nemôže mať žiadne záväzky. Musí mať tzv. “čistý štít”. Ideálne je, ak firma nemá dlhú históriu a je platcom DPH.

  1. Pripravte si teaser k predaju

Teaser na predaj firiem predstavuje dokument, ktorý má prilákať kupujúcich. Má v ňom byť stručne zhrnutá história firmy, základné informácie o firme, o jej činnosti a o finančných ukazovateľoch za posledné obdobie. Základnými vlastnosťami teaseru sú jasnosť, stručnosť, zrozumiteľnosť a mal by mať aspoň 2-3 strany.

  1. Vyjdite kupujúcemu vo všetkom v ústrety pri Due Diligence

Due Diligence má dva významy. Pochádza z amerického práva a v krajinách USA sa považuje na označenie starostlivosti medzi dvomi podnikmi, obvyklú opatrnosť a starostlivosť vynakladanú v obchodnom styku podnikateľov. V európskych podmienkach je to označenie na úplnú previerku podniku. Táto sa uskutočňuje pri akvizícii, vstupe investora alebo pri predaji firiem. Due Diligence – čiže to, čo kupujúceho zaujíma, môžeme deliť do viacerých kategórií: finančné, daňové, právne, prevádzkové, trhové, manažérske, technické, personálne. Hlavným cieľom Due Diligence je audit s jasným cieľom. Vzniká najčastejšie pri predaji firmy, kde sa zmluvné strany nepoznajú a kupujúci si potrebuje preveriť všetky aspekty. Takisto súvisí s neistotou v budúcom podnikaní. Pri tomto kroku je dôležitá spolupráca s potencionálnym kupujúcim, sprístupniť mu všetky požadované materiály a dokumenty. Na konci Due Diligence je záväzná ponuka od kupujúceho, čo by malo byt vaším cieľom pri predaji. Čiže sa odporúča maximálna súčinnosť a spolupráca.

  1. Buďte úprimní a trpezliví

Tento bod súvisí aj s predošlým. Týka sa najmä budúcnosti firmy a všetkého, čo sa vo firme udialo alebo môže udiať. Motivujte kupujúceho k priaznivým budúcim výsledkom firmy. Buďte trpezliví počas celého procesu. Určite vznikne veľa nezhôd vyplývajúcich z nejasných formulácií, napríklad v zmluve. Vysvetľujte a snažte sa nájsť kompromis.

Predaj firiem je neľahkým a zdĺhavým procesom. Odporúčame vám nájsť si na trhu správneho poradcu alebo sprostredkovateľa, ktorý vám tento proces uľahčí. Vyvarujete sa tak zbytočných chýb a proces predaj prebehne v poriadku.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles