Investovanie s nižším rizikom: Prečo a ako investovať do dlhopisov?

6. júla 2024 Aktuality 70 Views
Investovanie s nižším rizikom: Prečo a ako investovať do dlhopisov?

Dlhopisy patria medzi tradičné investičné nástroje a sú považované za relatívne bezpečnú investíciu. Pokiaľ ide o investovanie do dlhopisov, je potrebné vedieť oveľa viac, ako sú aktuálne úrokové sadzby. S dlhopismi sa spájajú aj inflačné očakávania, trhové riziko a úrokové riziko a mnoho ďalších aspektov.

Dlhopisy sú dlhové cenné papiere vydané vládami a spoločnosťami po celom svete, ktoré sú obľúbené u investorov kvôli ich nízkej rizikovosti. Dlhopisy majú dve hlavné úlohy: príjem – či už zdaniteľný alebo oslobodený od dane – a diverzifikácia portfólia. Ak vás táto téma zaujíma a chceli by ste sa o dlhopisoch dozvedieť viac, pokračujte v čítaní tohto článku.

Čo sú dlhopisy?

Dlhopisy (obligácie) sú investičný produkt, pri ktorom súhlasíte s tým, že požičiate svoje peniaze vláde alebo spoločnosti za dohodnutú úrokovú sadzbu na určitý čas. Na oplátku sa vláda alebo spoločnosť zaväzuje zaplatiť vám úrok za určitý čas navyše k pôvodnej nominálnej hodnote dlhopisu.

Nominálna hodnota dlhopisu je suma, ktorú dostanete späť, keď je dlhopis splatný. S dlhopismi sa spája aj ďalší výraz, a to kupón, resp. suma kupónu, čo je úrok zaplatený každý rok.

Dlhopisy môžu nakupovať individuálni investori, ako aj veľké inštitúcie, ako sú banky, penzijné fondy a poisťovne.

Ako fungujú dlhopisy?

Keď si kúpite dlhopis, súhlasíte s pôžičkou určitej sumy peňazí vláde alebo spoločnosti na určitý čas. Výmenou za to vláda alebo korporácia súhlasí so splatením 100 % toho, čo si požičali, plus dohodnutý úrok.

Niektoré dlhopisy sú garantované vládou, zatiaľ čo iné môžu byť vysoko rizikové, takže úroveň rizika sa môže líšiť. Výnosy garantovaných dlhopisov sú zvyčajne nižšie, kým výnosy vysokorizikových dlhopisov sú zvyčajne vyššie.

TIP: Dlhopisy môžu predstavovať potencionálny zdroj príjmu, vyžaduje si to len prieskum trhu a správne rozhodnutia. Pozrite si ďalšie inšpirácie a rady, ako dosiahnuť úspech.

Všetky dlhopisy nesú úverové riziko a riziko nesplatenia, pretože sú viazané na finančnú životaschopnosť emitenta. Ak má spoločnosť alebo vláda finančné problémy, investori sú vystavení riziku nesplatenia dlhopisu. Inými slovami, majiteľ dlhopisu môže stratiť 100 % investovanej istiny, ak by spoločnosť vyhlásila bankrot.

Typy dlhopisov podľa splatnosti

 • Krátkodobé: doba splatnosti je kratšia ako jeden rok.
 • Strednodobé: doba splatnosti sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 5 rokov.
 • Dlhodobé: splatnosť dlhšia ako 5 rokov.
 • Dlhopisy s neobmedzenou splatnosťou: ide o špeciálny typ dlhopisov bez pevne stanovenej splatnosti. Nedochádza u nich k vyplácaniu kupónov.

Typy dlhopisov podľa emitenta

Ktorý typ dlhopisu je pre vás najlepší, bude závisieť od toho, koľko rizika ste ochotní prijať výmenou za vyššie potenciálne výnosy.

Štátne dlhopisy

Tieto dlhopisy sú emitované vládami jednotlivých krajín a majú tendenciu byť považované za menej rizikové, pretože sú podporované a garantované priamo štátom. Pretože majú nižšie riziko nesplatenia, zvyčajne neponúkajú také úrokové sadzby ako firemné dlhopisy.

Komunálne dlhopisy (muni dlhopisy)

Tieto dlhopisy sú emitované miestnymi samosprávnymi jednotkami, ako sú mestá, obce alebo štátne organizácie, na financovanie verejných projektov alebo služieb. Majú tendenciu byť menej rizikové ako firemné dlhopisy, pretože sú podporované príjmom z danej oblasti.

Avšak, aj tu existuje riziko nesplatenia. To ako sa dlhopisu darí, závisí od finančnej situácie danej oblasti a úspešnosti projektov financovaných z týchto dlhopisov.

Firemné (korporátne) dlhopisy

Tieto dlhopisy sú emitované súkromnými spoločnosťami a majú tendenciu ponúkať vyššie úrokové sadzby ako iné typy dlhopisov, aby prilákali investorov. Avšak spoločnosti, ktoré ich vydávajú, majú väčšiu pravdepodobnosť zlyhania ako napríklad vládne subjekty.

Keď sa rozhodnete investovať do slovenských korporátnych dlhopisov, mali by ste posúdiť finančnú stabilitu emitenta a ich schopnosť splatiť dlhy.

Zamestnanecké dlhopisy

Zamestnanecké dlhopisy sú špecifickým typom dlhopisov, ktoré emitujú firmy pre svojich zamestnancov. Tieto dlhopisy môžu byť súčasťou zamestnaneckých benefitov alebo iných kompenzačných programov.

Sú zvyčajne dostupné iba pre zamestnancov danej spoločnosti. V prípade rozviazania pracovného pomeru má majiteľ zamestnaneckých dlhopisov nárok na predaj týchto dlhopisov za nominálnu hodnotu a podiel na úroku. Práva vyplývajúce zo zamestnaneckých dlhopisov sa môžu dediť, čo znamená, že ak majiteľ zomrie, jeho práva na tieto dlhopisy prechádzajú na jeho dedičov.

Čo je rating dlhopisov?

Rating dlhopisov je kritickým nástrojom pre investorov, ktorý poskytuje informácie o úrovni rizika spojeného s investovaním do dlhopisov emitovaných rôznymi subjektmi. Tieto hodnotenia úverového rizika sú vytvárané ratingovými agentúrami, ktoré vykonávajú analýzu finančnej stability emitentov a priraďujú im určitý rating na základe ich schopnosti splácať dlhy.

Medzi najdôležitejšie ratingové agentúry patria Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s (S&P) a Fitch Ratings. Tieto agentúry sledujú ekonomické, finančné a politické faktory, ktoré ovplyvňujú finančnú stabilitu emitentov dlhopisov, a poskytujú investorom informácie o úrovni rizika, ktoré sú spojené s investovaním do dlhopisov vydávaných týmito subjektmi.

Ratingový systém týchto agentúr sa zvyčajne pohybuje od najvyššieho stupňa stability a nízkeho rizika (napríklad AAA alebo Aaa) až po najnižší stupeň stability a vysoké riziko (napríklad D).

Ako kúpiť dlhopisy?

Spôsobov, ako kúpiť dlhopisy, je hneď niekoľko. My sme sa zamerali na 3 najčastejšie a najbežnejšie z nich.

Priamy nákup dlhopisov

Priamy nákup dlhopisov znamená, že kupujete dlhopisy priamo od emitenta, či už je to spoločnosť, vláda alebo iná inštitúcia. Táto možnosť investovania poskytuje investorovi najväčšiu kontrolu nad investíciou, pretože si môže vybrať konkrétnu spoločnosť alebo inštitúciu, do ktorej chce investovať, a presne pochopiť jej finančnú situáciu, výkonnosť a riziká.

Avšak, priamy nákup dlhopisov tiež prináša určité riziká a nevýhody. Priamy nákup dlhopisov môže vyžadovať významné množstvo kapitálu, pretože investori zvyčajne kupujú dlhopisy vo väčších množstvách.

Pri investovaní priamo do dlhopisov jednej alebo len niekoľkých spoločností sa vystavujete riziku, že ak sa spoločnosť dostane do problémov, môže to mať významný vplyv na celkovú hodnotu investície. Investíciu môžu ohroziť aj nepredvídateľné udalosti alebo problémy. Napríklad zmeny v hospodárskej situácii, zlyhanie manažmentu, nečakané právne problémy alebo technologické zmeny.

Dlhopisové fondy

Dlhopisové fondy sú podielové fondy, ktoré investujú do širokého spektra dlhopisov, vrátane štátnych dlhopisov, korporátnych dlhopisov, komunálnych dlhopisov a iných typov dlhopisov. Ich cieľom je poskytnúť investorom diverzifikovaný prístup k dlhopisovému trhu, čo znamená kombináciu výnosnosti a bezpečnosti.

Profesionálni správcovia fondov aktívne riadia portfólio fondov, vykonávajú výber a správu dlhopisov, poradia vám, ako si vybrať dlhopisové fondy a vysvetlia možné riziká a nástrahy.

Po nedávnej úprave zákona o dani z príjmov môže byť zisk z podielových fondov oslobodený od dane pri predaji po 3 rokoch od nákupu, čo môže byť príťažlivé pre investorov, ktorí chcú minimalizovať daňové povinnosti.

Investovať do dlhopisových fondov je pomerne jednoduché, pretože je to možné cez rôzne finančné inštitúcie, ako sú banky, brokeri alebo investiční poradcovia. Tieto fondy ponúkajú investorom pohodlie a odborne riadené portfólio, čo môže byť atraktívne pre tých, ktorí chcú mať expozíciu na dlhopisový trh, ale nemajú čas alebo znalosti na aktívne riadenie svojich investícií.

Dlhopisové ETF

Dlhopisové ETF sú ďalšou atraktívnou možnosťou investovania do dlhopisov pre bežných investorov. Sú to fondy, ktoré obchodujú na burze podobne ako akcie a poskytujú investorom expozíciu na široké spektrum dlhopisov v jednom investičnom nástroji.

Zisky z dlhopisových ETF môžu byť často zdanené výhodnejšie ako zisky z dlhopisových fondov, pretože môžu byť oslobodené od dane už po prvom roku držby. Dlhopisové ETF zvyčajne majú nižšie priebežné poplatky a náklady na správu ako tradičné dlhopisové fondy, čo môže znamenať nižšie náklady pre investorov.

Avšak, niektoré dlhopisové ETF môžu mať pasívnu správu portfólia, čo znamená, že ich portfóliá sú založené na štandardných indexoch alebo stratégiách, a nie sú aktívne spravované ako v prípade tradičných dlhopisových fondov.

Výhody investície do dlhopisov

Pridanie dlhopisov do vášho investičného portfólia má niekoľko výhod a odborníci naznačujú, že môžu kompenzovať niektoré riziká, ktoré prinášajú menej stabilné investície. Ak vás zaujímajú benefity investície do dlhopisov, tu sú niektoré z nich.

 • Dlhopisy môžu slúžiť ako zdroj príjmu: Pravidelné platby úrokov pre mnohých investorov predstavovať potenciálny zdroj pravidelného príjmu.
 • Vyššie výnosy ako bankové vklady: Dlhopisy zvyčajne prinášajú vyšší výnos ako bankové vklady s podobným termínom splatnosti.
 • Dlhopisy stabilnejšie ako akcie: Ceny dlhopisov budú kolísať, ale celkovo sú tieto investície v porovnaní s inými investíciami stabilnejšie.
 • Diverzifikácia: Asi najväčšou výhodou investovania do dlhopisov je diverzifikácia, ktorú dlhopisy prinášajú do vášho portfólia. Z dlhodobého hľadiska akcie prekonali dlhopisy, ale kombinácia oboch znižuje vaše finančné riziko.

Náš tip: Istou výhodou investovania do dlhopisov môže byť aj to, že sa vyhnete určitému typu poplatkov. Na aké poplatky si dať pozor pri výbere podielových fondov?

Nevýhody investície do dlhopisov

Ako každá investícia, aj dlhopisy prinášajú so sebou niekoľko rizík, a to:

 • Úrokové riziko: Keď úrokové sadzby rastú, ceny dlhopisov klesajú a dlhopisy, ktoré momentálne držíte, môžu stratiť hodnotu.
 • Inflačné riziko: Inflácia je miera, ktorou v priebehu času rastú ceny tovarov a služieb. Ak miera inflácie prekročí pevnú sumu príjmu, ktorú dlhopis poskytuje, investor stráca kúpnu silu.
 • Úverové riziko: Úverové riziko (známe aj ako obchodné riziko alebo finančné riziko) predstavuje možnosť, že emitent nesplní svoj dlhový záväzok.
 • Riziko likvidity: Riziko likvidity je možnosť, že investor môže chcieť predať dlhopis, ale nie je schopný nájsť kupca.
 • Menej dostupnej hotovosti: Dlhopisy vyžadujú, aby ste svoje peniaze zablokovali na dlhší čas.

Na záver

Mali by ste investovať do dlhopisov? Jediný, kto môže na túto otázku odpovedať, ste vy. Ak sa obávate rizika, dlhopisy môžu byť pre vás vhodnejšou investíciou ako akcie. Dlhopisy sú dobrým spôsobom, ako diverzifikovať svoje portfólio a chrániť sa pred volatilitou trhu.

Ak sa blížite k dôchodku alebo ste už na dôchodku, možno nemáte čas prekonávať poklesy akciových trhov, v takom prípade sú dlhopisy bezpečnejším miestom pre vaše peniaze. V skutočnosti sa väčšine ľudí odporúča, aby s pribúdajúcim vekom prešli od akcií k dlhopisom.

Aj keď sú dlhopisy relatívne nízkorizikové, majú určité slabé miesta, najmä keď sa zvýši inflácia a úrokové sadzby. Ak ste si nie istí, ako postupovať, aby ste neboli stratoví, odporúčame obrátiť sa na investičných poradcov.

Článok sme pre vás pripravili v spolupráci s:

Eva Dedinská, Skúsená SEO copywriterka a autorka 9 kníh

 

 

Zdroje:

https://www.forbes.com/uk/advisor/investing/how-to-invest-in-bonds/

https://www.blackrock.com/us/individual/education/how-to-invest-in-bonds#benefits

https://investovat.sk/investovanie/zaklady-investovania-do-dlhopisov/

https://dennikn.sk/blog/3097504/dlhopisy-ako-do-nich-investovat/

https://investicnyporadca.sk/dlhopisy-alebo-dlhopisove-fondy-do-coho-investovat-a-co-je-bezpecnejsie/

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles