Chcete začať podnikať? Vyskúšajte to so živnosťou.

18. februára 2018 Aktuality , Podnikanie 2660 Views
Chcete začať podnikať? Vyskúšajte to so živnosťou.

Živnosť predstavuje vstupnú bránu do sveta podnikania. V podstate je to predpoklad na začatie podnikania. V rámci právnej formy ide o najľahší spôsob podnikania, ktorá sa dá na Slovensku založiť v priebehu 1 hodiny. Pozrime sa bližšie na to, čo všetko sa týka založenia živnosti.

Podmienky na založenie

Živnosť upravuje zákon č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní. Živnostenský zákon definuje nasledovné všeobecné podmienky nutné na udelenie živnostenského oprávnenia:

– vek 18 rokov,

– spôsobilosť na právne úkony,

– bezúhonnosť.

Živnosti sa delia na 3 druhy. Tie sa od seba okrem činnosti rozlišujú aj v rámci nasledovných dokladov, ktoré sa k žiadosti prikladajú:

  1. voľné živnosti – stačí splniť všeobecné podmienky,
  2. remeselné živnosti – všeobecné podmienky + odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore,
  3. viazané živnosti – všeobecné podmienky + odborná spôsobilosť získaná inak ako vyučením v odbore (podrobný zoznam je v prílohe č.2 živnostenského zákona).

Založenie živnosti

Živnosť sa dá založiť 2 spôsobmi – osobne a elektronicky.

Osobné založenie

Osobné založenie živnosti sa uskutočňuje na okresnom úrade živnostenského podnikania podľa miesta bydliska, na ktorom je potrebné odovzdať:

  1. a) vyplnený formulár,
  2. b) doklad o zaplatení správneho poplatku, resp. e-kolok – dá sa zaplatiť na okresnom úrade,
  3. c) potrebné doklady v závislosti od druhu živnosti.

Ďalej je potrebné:

  1. a) do 8 dní podať prihlášku na verejné zdravotné poisťovne do príslušnej poisťovne,
  2. b) do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o udelenia osvedčenia o živnostenskom podnikaní je treba podať žiadosť o registráciu na daň z  príjmov.

Tieto ohlasovacie činnosti sa však dajú vykonať naraz na príslušnom okresnom úrade pri zakladaní živnosti.

Pri osobnom založení živnosti je správny poplatok pre voľnú živnosť v sume 5 eur a za každú remeselnú a viazanú živnosť v sume 15 eur.

Elektronické založenie

Živnosť sa dá elektronicky založiť cez Ústredný portál verejnej správy – www.slovensko.sk

Na portáli sa vyplňuje elektronický formulár, ktorý je potrebné podpísať zaručeným elektronickým podpisom navrhovateľa a následne ho odoslať spolu s podpísanými prílohami. Tie musia byť vo formáte PDF, TIFF alebo RTF.

Následne sa do 24 hodín do vašej elektronickej schránky odošle správa s údajmi o platobných podmienkach pre úhradu správneho poplatku. Ten sa uhrádza bankovým prevodom na účet Štátnej pokladnice do 15 dní odo dňa prijatia správy. Po úhrade je možné prevziať si osvedčenie o živnostenskom oprávnení na mieste príslušného okresného úradu alebo si ho nechať doručiť na uvedenú poštovú adresu.

Pri elektronickom založení živnosti je správny poplatok za každú remeselnú alebo viazanú živnosť v sume 7,5 eur. Za voľnú živnosť sa neplatí.

Oprávnenie na prevádzkovanie živnosti vzniká dňom jej ohlásenia.

Výhody a nevýhody živnosti

Ako každá forma podnikania, živnosť má svoje výhody a nevýhody. Živnosť má svoje čaro, predovšetkým v nízkych počiatočných nákladoch, obzvlášť v prvom roku. Každý živnostník navyše môže využiť paušálne výdavky a jednoduché účtovníctvo, ktoré je skrátka menej náročné než podvojné účtovníctvo. A to najdôležitejšie, živnostník môže zo svojho účtu ľahko vyberať peniaze.

Čo sa týka nevýhod, najhlavnejšia je zrejme to, že pri živnosti ručíte celým svojim majetkom. Vyšší zárobok si taktiež vyžaduje väčšie výdavky v podobe platenia odvodov do sociálnej poisťovne. Preto sa živnosť oplatí vtedy, ak plánujete prejsť na s.r.o. Ak si máte však vybrať medzi tým, či byť živnostník alebo zamestnanec, oplatí sa viac byť zamestnanec.

About author

Related articles

Tipy a inšpirácie, ako začať s podnikaním a vlastným biznisom

1291 Views