Aké údaje nesmú chýbať na faktúre

26. februára 2018 Podnikanie 2905 Views
Aké údaje nesmú chýbať na faktúre

V súčasnosti záležitosti na faktúre upravujú tri zákony. Je to Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb., zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. a zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.. Najskôr sa pozrieme na náležitosti ohľadne faktúr z právneho hľadiska a nakoniec pridáme tip na náležitosti hodné roku 2018, čo nesmú chýbať na faktúre, ako je PAY by square.

  1. Obchodný zákonník

Obchodné dokumenty a náležitosti upravuje Obchodný zákonník v § 3a. ustanovuje, že každý podnikateľ je povinný na svojich objednávkach a obchodných listoch vyhotovených v elektronickej forme alebo písomnej forme uvádzať obchodné meno, miesto podnikania či sídlo, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené.

IČO, teda identifikačné číslo organizácie musí byť na obchodných dokumentoch, a teda i na faktúre uvedené.

  1. Zákon o dani z pridanej hodnoty

Náležitosti, ktoré musí faktúra obsahovať pri označení príjemcu služby alebo tovaru vyžaduje Zákon o DPH v  §71 sú: meno a priezvisko alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo kde sa obvykle zdržiava. Jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar/služba.

Ak ide o zákon o DPH, má sa na mysli číslo IČ DPH (teda identifikačné číslo daňového subjektu registrovaného pre DPH) a nie DIČ (daňové identifikačné číslo)

V tomto prípade, keďže ide o zákon o DPH, má sa na mysli číslo IČ DPH (identifikačné číslo daňového subjektu registrovaného pre DPH) a nie DIČ (daňové identifikačné číslo)

  1. Zákon o účtovníctve

Zákon o účtovníctve v § 10. Uvádza obsahové náležitosti účtovného dokladu, podľa tohto ustanovenia je účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať:

 

  1. a) účtovný doklad musí byť slovne a číselne označený,
  2. b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
  3. c) vyjadrenie množstva a peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku,
  4. d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
  5. e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
  6. f) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
  7. g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

Zákon v § 10 písm. b) udáva povinnosť udávať na faktúre označenie účastníkov účtovného prípadu, avšak bližšie nešpecifikuje,  aké identifikačné údaje týkajúce sa účastníkov sa majú uviesť na faktúru, teda či na ňom musí byť uvedené aj DIČ dodávateľa alebo odberateľa.

4. Náležitosti na faktúre v roku 2018

Na záver by sme odporučili www.bysquare.com, ako nevyhnutnú súčasť faktúry v roku 2018. Pridaním QR kódu na faktúru šetríte čas a zvyšujete presnosť a pohodlnosť pre svojich partnerov.

PAY by square prijala Slovenská banková asociácia ako štandard pre umiestňovanie platobných údajov do QR kódov. Klienti už nemusia prepisovať platobné údaje z faktúry, úplne stačí ak platobný QR kód načítajú pomocou mobilnej aplikácie svojej banky.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles