10+1 tipov, ako si znížiť základ dane

20. júla 2023 Podnikanie 712 Views
10+1 tipov, ako si znížiť základ dane

Pojem “daň” sa najviac skloňuje každoročne v marci, keď živnostníci aj firmy majú povinnosť odovzdať daňovému úradu daňové priznanie. Na daň sa však oplatí spomenúť si aj počas roka, resp. zvážiť, čo môžete urobiť pre to, aby ste si legálne optimalizovali základ dane.

Nezdaniteľná časť na daňovníka, paušálne alebo preukázateľné výdavky, doplnkové dôchodkové sporenie. O týchto možnostiach ako daňovník, samozrejme, viete. Existuje však niekoľko ďalších daňovo uznateľných nákladov, ktoré vám pomôžu zaplatiť na daniach menej. Prinášame celkom 11 tipov, ako si znížiť základ dane.

1. Paušálne výdavky vs. preukázateľné výdavky

Výdavky, ktoré vám vzniknú počas podnikania, si môžete uplatniť ako uznateľné náklady v daňovom priznaní. Môžete tak urobiť percentuálnym prepočtom z celkovej výšky príjmov, alebo si viesť daňovú evidenciu.

Čo sú paušálne výdavky?

Za výrazom “paušálne výdavky” sa ukrývajú fiktívne náklady, ktoré sú legalizované slovenským zákonom. Výhodou je, že takéto náklady nijako nepotrebujete preukázať, nevediete si evidenciu a nepotrebujete ani bločky.

Ak vám napríklad vznikli náklady s opravou a servisom kancelárskej techniky alebo náklady na čistenie a umývanie auta, nijako ich nedokladujete. Pri odpočítaní výdavkov percentom z príjmov daňový úrad neskúma vaše reálne náklady. Stačí si ich uplatniť v daňovom priznaní vo výške 60 % z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Dôležité je tiež poznamenať, že podnikateľ takéto výdavky vôbec nemusí vynaložiť, ale odpočítať si ich pri výpočte dane môže. Paušálne výdavky si však nemôžete uplatniť, ak ste počas celého roka vystupovali ako platiteľ DPH. Ak ste boli platiteľom DPH len časť roka, výdavky percentom z príjmov si uplatniť môžete.

Čo sú preukázateľné výdavky?

Preukázateľné (reálne) výdavky sa uplatňujú vtedy, ak si živnostník vedie daňovú evidenciu. V nej si zaznamenáva evidenciu príjmov a skutočných výdavkov. Zákon nijako nešpecifikuje, akú formu by táto daňová evidencia mala mať.

Použitie daňovej evidencie sa vám oplatí, ak vaše skutočné výdavky súvisiace s vašou podnikateľskou činnosťou sú vyššie než limit paušálnych výdavkov. Tiež vtedy, ak ste dosiahli vysoké príjmy a potrebujete ich čo najefektívnejšie znížiť.

Skutočné výdavky sú v podstate o „zbieraní” bločkov a faktúr, nestačí ich totiž iba zaúčtovať v daňovej evidencii, ale ich aj v prípade kontroly preukázať.

2. Nezdaniteľná časť na daňovníka/Nezdaniteľná časť na manžela (manželku)

Pravidelnou položkou, ktorá vám môže znížiť základ dane, je nezdaniteľná časť. Tá sa vzťahuje priamo na vás – na daňovníka, za istých podmienok si môžete uplatniť aj nezdaniteľnú časť na manžela/manželku.

Nezdaniteľná časť na daňovníka

Nezdaniteľná časť základu dane je – zjednodušene povedané – čiastka, na ktorú vám po splnení určitých podmienok štát nesiahne z hľadiska daní. Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka predstavuje 21-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Nezdaniteľnú časť je možné odpočítať iba od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo ich úhrnu, teda z aktívne vykonávanej práce. Čiastkový základ dane vyčíslený z tzv. pasívnych príjmov nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

Nezdaniteľná časť základu dane uplatnená na manželku/manžela

Nárok na takúto nezdaniteľnú časť základu dane vám vzniká vtedy, ak sa váš partner (manželka alebo manžel) stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s vami v jednej domácnosti, poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo je zaradená/ý do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Tiež vtedy, ak sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

3. Dobrovoľné príspevky na dôchodkové sporenie

Sporíte si na dôchodok? Ak ste do 3. piliera vstúpili po 01.01.2014, máte nárok na daňovú úľavu do výšky všetkých príspevkov, ktoré ste poslali do 3. piliera za celý predchádzajúci rok. Avšak maximálne do výšky 180 eur.

Podmienkou na uplatnenie daňovej úľavy na sporenie na tretí dôchodkový pilier je, že príspevky na dôchodkové sporenie si musíte posielať vy sami, nie váš zamestnávateľ. Na to, aby ste získali zníženie dane o 180 eur, stačí, aby ste mesačne posielali 15 eur.

Pripomíname, že je dôležité, kedy ste vstúpili do 3. piliera. Ak ste tak urobili do 31.12.2013, na daňovú úľavu nemáte nárok. Ďalšou podmienkou je, že nemáte uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

Úľavu si potom uplatníte na základe Potvrdenia o prijatých platbách, ktoré dostanete spolu s výpisom od DDS.

4. Daňový bonus na dieťa

Ďalším spôsobom, ako si znížiť základ dane, je daňový bonus na dieťa. Od 1. januára 2023 nadobudla účinnosť zmena výšky daňového bonusu na dieťa a zmena podmienok pre jeho uplatnenie. Vychádzajú z novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Rodič si môže uplatniť daňový bonus na dieťa do 18 rokov v sume 140 eur, na nezaopatrené dospelé dieťa vo výške 50 eur mesačne. Výška bonusu je ale limitovaná percentuálne, teda je možné ho uplatniť najviac do výšky stanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov v závislosti od počtu vyživovaných detí.

Napríklad pri jednom dieťati je percentuálny limit základu dane 20 %, pri dvoch deťoch 27 %, pri štyroch deťoch 41 % a pri 6 a viac deťoch 55 %.

Daňový bonus na dieťa je možné si uplatniť od mesiaca narodenia dieťaťa až do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku. Uplatniť si ho môže však iba jeden daňovník, teda daňový bonus na jedno dieťa si nemôžu nárokovať obaja rodičia, ale iba jeden z nich. Výnimkou je pripočítanie zárobku druhého z rodičov pre účel získania maximálneho daňového bonusu na dieťa.

5. Daňový bonus z hypotéky

Vzali ste si hypotéku na nehnuteľnosť? Vedeli ste, že si môžete uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky? Nárok na takýto daňový bonus má každý, kto splní podmienky:

 • uzatvoril zmluvu o hypotekárnom úvere po 01.01.2018;
 • je hlavným dlžníkom;
 • má najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov;
 • jeho priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca;
 • úhrn zdaniteľných príjmov zo Slovenska tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov, to znamená, že ak ste mali príjem zo zahraničia, neviete daňový bonus získať;
 • hypotéka, resp. úver na bývanie musí byť poskytnutý bankou, nie stavebnou sporiteľňou;
 • splatnosť hypotéky musí byť 5-30 rokov. 

Daňový bonus si potom uplatníte na zaplatené úroky vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie (byt alebo rodinný dom).

6. Poistenie

Aj zaplatené poistné sa môže považovať za daňový výdavok. Napríklad majetkové poistenie nehnuteľnosti, priestorov či strojov alebo povinne poistenie zodpovednosti za škodu (napr. profesijná zodpovednosť lekárov, zdravotníckych pracovníkov, architektov, právnikov, účtovníkov a pod.) majú nejaké predpísané poistné, ktoré sa považuje za uznateľné náklady, a teda, vedia vám znížiť základ dane.

To isté platí aj pre náklady na poistenie auta – povinná zmluvná alebo havarijná poistka auta.

7. Kúpeľná starostlivosť

Ďalšia daňová úľava prichádza s kúpeľňou starostlivosťou. Týka sa preukázateľne zaplatených úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach. Základ dane sa vám zníži o sumu max. 50 € za rok.

Odpočítať si však môžete aj výdavky za kúpeľnú starostlivosť za manželku/manžela a deti, a to do výšky 50 eur za rok pre každého z nich. Úľava sa pritom vzťahuje len na úhrady za stravu, ubytovanie, kúpeľné procedúry, ktoré nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia.

8. Smartfón a notebook

Nákup drobného hmotného majetku, ktorý používate popri svojej práci, môžete vnímať ako náklady. Jedná sa napríklad o kancelársku techniku, notebook či mobilné telefóny.

V tomto prípade sú dôležité dve podmienky. Cena predmetov nesmie presiahnuť hranicu 1 700 € a predpokladaná doba použiteľnosti je min. 12 mesiacov. Takýto drobný majetok sa potom účtuje rovno do spotreby.

9. Kúpa vozidla

Aj vozidlo vám pomôže znížiť základ dane. Tu existujú dve možnosti využitia vozidla:

 • vozidlo môžete byť z pohľadu nákladov majetkom firmy, kedy je nákladom odpis vozidla plus reálne spotrebované pohonné látky;
 • na podnikanie používate súkromné vozidlo, kedy je nákladom cestovné podľa zákona o cestovných náhradách (náhrada za každý jeden kilometer jazdy a výdavky za spotrebované pohonné látky).

Mohlo by vás zaujímať: Všetko, čo by ste mali vedieť pred kúpou firemného auta.

10. Odklad daňového priznania

Daňové priznanie k dani z príjmov sa podáva do troch mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, spravidla do 31.3. nasledujúceho roka. Živnostníkom, ktorí za predchádzajúci rok dosiahli príjmy v stanovenej výške, vznikne od 01.07. roka, v ktorom daňové priznanie podávajú, povinnosť platiť povinné odvody.

Legálny spôsob, ako si znížiť výdavky na odvody, je odklad daňového priznania. Ak ste doteraz odvody na sociálne poistenie neplatili, stačí podať na predpísanom tlačive oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, a to najneskôr do 31.03.

Lehota sa predĺži o 3 mesiace, čím vám vznikne povinnosť podať priznanie do 30.6.2020. Ak máte príjmy zo zahraničia, odklad môže byť až o 6 mesiacov, do 30.09. Takto je možné oddialiť platenie odvodov. Začali by ste ich platiť až od 01.10. daného roka.

11. Odpočet 500 Eur

Fyzická osoba môže využiť zníženie daní o príjmy z príležitostných činností. Tu však treba upozorniť, že táto úľava sa nevzťahuje na živnostníkov.

Príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí sa nezdaňujú do výšky 500 eur. Ak sú príjmy vyššie, od celkovej sumy si odpočítate 500 € a zvyšok zahrniete do základu dane.

Ďalšie daňovo uznateľné náklady

Pozrime sa zbežne ešte na niektoré ďalšie náklady, ktoré vám môžu znížiť základ dane. Do tejto skupiny patria najmä bežné prevádzkové výdavky, ako sú:

 • ročné odpisy majetku;
 • nákup materiálu na výrobu,
 • nákup tovaru,
 • nákup kancelárskych a hygienických potrieb,
 • reklamné a propagačné predmety do výšky 17 €/kus;
 • mzdy,
 • prenájom priestorov na podnikanie,
 • spotreba energie,
 • náklady na pohonné hmoty;
 • povinné zákonné poistenie a/alebo havarijné poistenie firemného auta;
 • technická a emisná kontrola vozidla;
 • servis, náhradné diely, údržba firemného auta;
 • daň z motorových vozidiel;
 • náklady na pracovnú cestu (doprava, ubytovanie),
 • účtovné, daňové a právnické služby,
 • balená voda alebo iný vhodný nápoj pre zamestnancov pracujúcich v sťažených podmienkach;
 • pracovné odevy, ktoré slúžia výhradne pre pracovné účely (kuchárske rondony, plášte a montérky).

Na záver

Štát dáva daňovníkom niekoľko možností, ako si znížiť základ dane. Ide však o odbornú tému. Preto, ak ste vo svete daňovníctva nováčikom, môže to byť pre vás poriadna výzva. Pristupujte preto k daňovému priznaniu zodpovedne. Odpovede na otázky hľadajte na stránkach finančnej správy.

Ak si na takúto úlohu netrúfate, odporúčame obrátiť sa na profesionálne účtovné spoločnosti a účtovníkov, ktorí za vás vypracujú daňové priznanie v súlade so zákonom, navyše vám poskytnú niekoľko rád a tipov, ako platiť menej.

 

Eva Dedinská, Špecialista na optimalizáciu webov

Obrázky: https://www.freepik.com

 

Zdroje:

Paušálne výdavky: čo to znamená a komu sa oplatia

https://www.pravnenoviny.sk/danovy-bonus-na-dieta-a-podmienky-pre-jeho-uplatnenie-v-roku-2023

https://www.rodinka.sk/vazne-veci/stat-pre-rodinu/danovy-bonus-od-januara-2023-kolko-mas-deti-kolko-zarabas-kolko-dostanes/

https://hnonline.sk/prakticke-hn/dane-a-odvody/2308427-podnikatelia-pozor-tu-je-20-trikov-ako-si-znizit-dane

https://podpora.financnasprava.sk/609555-Zn%C3%AD%C5%BEenie-z%C3%A1kladu-dane-o-pr%C3%ADspevky-na-doplnkov%C3%A9-d%C3%B4chodkov%C3%A9-sporenie-III-pilier

https://podpora.financnasprava.sk/797363-Podmienky-na-uplatnenie-da%C5%88ov%C3%A9ho-bonusu-na-zaplaten%C3%A9-%C3%BAroky

Poistky sú nákladmi, vyplatené poistné plnenia výnosmi, ktoré treba zdaniť

https://hnonline.sk/prakticke-hn/536523-znizte-si-dane-aj-vdaka-poistke

https://podpora.financnasprava.sk/548535-Doklad-preukazuj%C3%BAci-n%C3%A1rok-na-uplatnenie-N%C4%8CZD-na-k%C3%BApe%C4%BEn%C3%BA-starostlivos%C5%A5

Daňovo uznateľné a neuznateľné náklady: ako si legálne znížiť základ dane?

Čo všetko môže pozitívne pomôcť živnostníkom na poslednú chvíľu pri daňovom priznaní

https://podpora.financnasprava.sk/186937-Oslobodenie-pr%C3%ADjmov-z-pr%C3%ADle%C5%BEitostn%C3%BDch-%C4%8Dinnost%C3%AD

https://podpora.financnasprava.sk/274832-Da%C5%88ov%C3%A9-v%C3%BDdavky


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles