Viete aké trestné činy môžu súvisieť s konkurzom, ukončením podnikania a likvidáciou spoločnosti?

10. januára 2022 zaujímavosti 1573 Views
Viete aké trestné činy môžu súvisieť s konkurzom, ukončením podnikania a likvidáciou spoločnosti?

Čo je to konkurz?

Konkurz, niekedy nesprávne nazývaný aj bankrot, je druh civilného konania, ktorého účelom je uspokojenie pohľadávok veriteľov. Uskutoční sa vtedy, keď podnikateľ nemá dostatok majetku na splácanie svojich záväzkov voči obchodným partnerom. Spoločnosť si nemôže dobrovoľne vybrať, či vstúpi do konkurzu alebo nie.

Čo je to likvidácia?

Likvidácia je dobrovoľný alebo nariadený proces, pri ktorom dochádza k ukončeniu činnosti, k speňaženiu majetku a vysporiadaniu pohľadávok a záväzkov spoločnosti tak, aby mohla byť spoločnosť vymazaná z obchodného registra.

Nekalá likvidácia

Jednoducho povedané legálna likvidácia spoločnosti a nekalá likvidácia spoločnosti sa líšia v tom, že pri nekalej likvidácií pôvodný vlastník firmy prepíše svoj obchodný podiel na tretiu osobu s úmyslom vyhnúť sa vykonaniu likvidácie.

TIP: Pri likvidácií sa pravdepodobne budete potýkať aj s prepúšťaním zamestnancov, mali by ste teda vedieť, ako postupovať pri ukončení pracovného pomeru.

Podvodný úpadok

Tento trestný čin spočíva v tom, že niekto úmyselne uškodí právnickej osobe, ktorej je štatutárnym orgánom alebo prokuristom, tým že jej majetok (alebo časť tohto majetku) použije na:

  • na založenie inej právnickej osoby
  • na získanie jej majetkovej účasti v inej právnickej osobe

Poškodzovanie veriteľa

Tento trestný čin sa vzťahuje na toho, kto:

  • zničí, poškodí, zatají, predá, vymení alebo odstráni celý alebo časť svojho majetku
  • zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku
  • predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného (keď na to nebol povinný ani oprávnený)
  • predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik

Dajte si pozor

Dbajte na správnosť údajov uvedených v obchodnom registri. Či už sa jedná o obchodné meno, reálne alebo virtuálne sídlo firmy, údaje o spoločníkoch alebo likvidátorovi všetky údaje musia byť správne. V prípade uvedenia nepravdivých údajov vám hrozí pokuta až do výšky 3310 eur.

Autor: Natália Várošová, SEO služby a copywriting

About author

Related articles